การทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport) - Royal Thai Consulate-General, Sydney

Thai Passport

การทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport)


 1. การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น

 2. การทำหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตเล่ม

 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)

 

- กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

- สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่

 • สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดาและมารดา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา(เฉพาะบิดาที่เป็นชาวต่างชาติ)

 

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เขต,อำเภอ หรือกองหนังสือเดินทางเท่านั้น เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา

 

ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอม ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] 
หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด]

 

กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว 
(ต้องมีหนังสือปกครองบุตร)

 

- สำหรับพระภิกษุสงฆ์ เอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด
 • หนังสือสุทธิ
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์
 • เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบเปรียบธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)

กรณี สามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย